BADANIA MEBLI CHŁODNICZYCH

Rodzaje przeprowadzanych badań:

Badanie mebli chłodniczych

Meble chłodnicze wg definicji zawartej w normie PN EN ISO 23953 to urządzenia oziębiane za pomocą systemów ziębniczych, umożliwiające umieszczanie w nich wychłodzonych i zamrożonych produktów spożywczych w celu ich eksponowania i przechowywania w zalecanych zakresach temperatur. W w/w normie wyróżnia się szereg rodzajów mebli chłodniczych m.in. meble chłodnicze pionowe, półpionowe, poziome (lady), meble chłodnicze zamknięte, meble przystosowane do serwowania żywności przez obsługę, samoobsługowe, wielotemperaturowe meble złożone i inne elementy składowe mebli, które mają znaczący wpływ na poprawność ich pracy to:

 • wylot powietrza: otwór przez który wypływa strumień powietrza stanowiący kurtynę powietrzną;
 • wlot powietrza: otwór przez który strumień powietrza stanowiący kurtynę powietrzną wpływa ponownie do kanałów powietrznych mebla chłodniczego;
 • zasłona nocna: rodzaj pokrywy nocnej w postaci zasłony, którą można zasunąć na otwór mebla chłodniczego w celu jego zamknięcia i którą można przesuwać automatycznie.

Meble chłodnicze są powszechnie wykorzystywane przy sprzedaży i ekspozycji żywności we wszelkiego rodzaju sklepach branży spożywczej, a liczba ich różnorodnych zastosowań ciągle rośnie. Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie opracowano procedury badawcze zgodne z normą PN-EN ISO 23953. Procedury te obejmują badania wszelkiego rodzaju mebli w normalnych warunkach ich użytkowania, ze sprężarkowymi bezpośrednimi lub pośrednimi systemami ziębienia oraz zespołami skraplającymi dołączanymi lub wbudowanymi, w tym również mebli zamkniętych, przeznaczonych do wyłączania na noc, a także wyposażonych w oświetlenie i w zasłony nocne.

Opracowane procedury określają wymagania dla następujących faz badania mebli:

 • przygotowanie pomieszczenia badawczego, w tym sprawdzenie zgodności i charakterystyki pomieszczenia z wymaganiami normy;
 • przygotowanie mebli do badań,
 • sposób usytuowania mebla w pomieszczeniu,
 • wyposażenie pomieszczenia do badań i badanego mebla w przyrządy i aparaturę pomiarową,
 • rozruch mebla,
 • ustalanie warunków pomiaru,
 • próba temperaturowa (wraz z próbą odszraniania),
 • próba kondensacji pary wodnej,
 • próba zużycia energii elektrycznej,
 • pomiar wydajności instalacji ziębniczej mebla.

Wymienione wyżej procedury badawcze poddano weryfikacji przeprowadzając badania różnych rodzajów mebli chłodniczych. Pozwoliły one opanować technikę pomiarową i technikę sterowania stanowiskiem pomiarowym oraz metodykę analizy działania mebli w różnych warunkach .

Wykonywane w COCH badania mebli chłodniczych objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131