PRAKTYCZNY PORADNIK PT. SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Praktyczne stosowanie przepisów prawnych. Substancje zubożające warstwę ozonową. Poradnik dla użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz podmiotów dokonujących ich obsługi technicznej i naprawy.

Poradnik

Nakładem Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie ukazał się poradnik Arkadiusza Dzierżanowskiego pt. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych. Substancje zubożające warstwę ozonową. Poradnik dla użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz podmiotów dokonujących ich obsługi technicznej i naprawy.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowego prawodawstwa do obowiązujących przepisów wspólnotowych, co przyczyniło się do rozbudowy naszego systemu prawnego. Śledzenie zmian we wszystkich obowiązujących aktach normatywnych jak również zapoznanie się z nimi staje się niezwykle czasochłonne i niejednokrotnie stwarza trudności interpretacyjne.

Niniejszy poradnik umożliwia w najprostszy i najefektywniejszy sposób wypełnić obowiązki nałożone przepisami odnoszącymi się do substancji zubożających warstwę ozonową. Zakres materiału został dobrany głównie z myślą o podmiotach – firmach i osobach – działających w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji, które stosują te substancje. Przy omawianiu szczegółowych zagadnień nie zapomniano także o użytkownikach urządzeń i instalacji zawierających te substancje.

Uwzględniając opinie i przedstawiane wątpliwości środowiska chłodniczego, w sposób kompleksowy zostały scharakteryzowane zasady prawidłowego gospodarowania czynnikami chłodniczymi oraz omówione zagadnienia najczęściej wzbudzające wątpliwości. W poradniku znalazły się kwestie począwszy od skróconej wiedzy teoretycznej nt. wpływu substancji na warstwę ozonową, poprzez praktyczne stosowanie przyjętej nomenklatury, do szczegółowego omówienia prawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego. Szczególna uwaga została poświęcona nowej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz przepisom wykonawczym do niej.

Z myślą o osobach ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, jak również o tych, którzy będą wypełniać obowiązki nałożone przepisami, zamieszczono praktyczne wskazówki i porady, które omówiono na konkretnych przykładach.

Integralną częścią podręcznika jest treść obowiązujących aktów normatywnych wraz z wykazami substancji kontrolowanych stosowanych przez sektor chłodniczy, uzupełnionych o ich nazwy chemiczne, które są niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków ustawowych, co stanowi kompendium wiedzy teoretycznej o przepisach prawnych. Dodatkowym atutem jest możliwość niezależnego korzystania z poszczególnych rozdziałów, bez konieczności studiowania całego materiału, co umożliwia szybkie i sprawne korzystanie z niniejszego poradnika.

  • Autor: Arkadiusz Dzierżanowski
  • Cena: 9,50 zł (nakład wyczerpany)

Zachęcając do zapoznania się z ww. poradnikiem prosimy o przesłanie zamówienia na adres:

  • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie / ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
      (12) 637-37-24 /   biblioteka@coch.pl