Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Zasady i warunki

Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2021 r

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszych usług.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

  • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie co najmniej 50% udziałów, udziałów w kapitale lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających. .
  • Kraj dotyczy: Polska
  • Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „My” lub „Nasz”) oznacza Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z oo, Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, Polska.
  • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Usługa odnosi się do Serwisu.
  • Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.
  • Usługa mediów społecznościowych strony trzeciej oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane za pośrednictwem Usługi.
  • Strona internetowa odnosi się do Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie COCH, dostępnego pod adresem www.coch.pl
  • Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Oto Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich witryn internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast przerwać lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie dla Ciebie za wszystkie powyższe będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, dotyczące przerw w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej z korzystania lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania i / lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNE”

Usługa jest świadczona na rzecz użytkownika „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty,być kompatybilne lub współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez zakłóceń, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawiane.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie dotyczyć Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi podlegają prawu danego kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”, oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami wydanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, niewykonanie prawa lub wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub wymagania takiego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się wszelkich późniejszych naruszeń.

Tłumaczenia ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z witryny i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami:

  • Mailowo: