Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Oferta Jednostki Inspekcyjnej

Informacje ogólne – Jednostka Inspekcyjna COCH

Jednostka inspekcyjna AK 044, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, specjalizuje się w działaniach związanych z oceną zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

Jednostka AK 044 składa się z zespołu wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie przeprowadzić kompleksowe oceny zgodności w obszarze urządzeń ciśnieniowych. Dzięki temu klientom zapewniana jest kompleksowa i rzetelna pomoc w procesie certyfikacji i oceny zgodności swoich urządzeń z wymaganiami dyrektywy.

Akredytacja

Zakres usług inspekcyjnych

Zakres usług Jednostki Inspekcyjnej COCH obejmuje przeprowadzanie inspekcji zgodności w obszarze dyrektywy UE 2014/68/UE (Conformity assessment within EU directive), zgodnie z procedurą oceny zgodności modułu A2 (Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu). Wśród czynności jakie wykonujemy, można wymienić:

 1. Przeprowadzanie inspekcji wewnętrznej kontroli produkcji urządzeń ciśnieniowych – weryfikacja dokumentacji technicznej, materiałowej oraz procesu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED oraz innych norm i regulacji technicznych.

 2. Nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu – przeprowadzanie testów urządzeń ciśnieniowych w celu oceny ich bezpieczeństwa w użytkowaniu.

 3. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych inspekcji, zawierających szczegółowe informacje dotyczące wyników przeprowadzonych testów, oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy PED oraz ewentualnych zaleceń dotyczących poprawek lub modyfikacji urządzeń ciśnieniowych.

 4. Doradztwo techniczne dla producentów i użytkowników urządzeń ciśnieniowych – w zakresie interpretacji wymagań dyrektywy PED oraz innych regulacji technicznych, opracowywania procedur kontroli jakości, a także w przypadku planowania wprowadzenia nowych urządzeń ciśnieniowych na rynek.

Jednostka Inspekcyjna COCH zapewnia rzetelną i fachową obsługę, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania urządzeń ciśnieniowych oraz spełnienie wymagań prawnych dotyczących ich udostępnienia na rynku.

Co obejmuje procedura oceny zgodności zgodnie z modułem
A2 kategorii II?

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja przygotowana przez producenta umożliwia ocenę zgodności urządzeń ciśnieniowych z obowiązującymi wymaganiami oraz zawiera odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa mające zastosowanie wymagania oraz, w zakresie niezbędnym do oceny, obejmuje projekt, produkcję i działanie urządzeń ciśnieniowych. W stosownych przypadkach dokumentacja techniczna zawiera co najmniej następujące elementy:

 1. ogólny opis urządzenia ciśnieniowego,
 2. projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespołów, obwodów itp.,
 3. opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania urządzeń ciśnieniowych,
 4. wykaz norm zharmonizowanych, które zostały zastosowane w całości lub w części, oraz opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane; w przypadku częściowo zastosowanych norm zharmonizowanych części te należy wskazać w dokumentacji technicznej,
 5. wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 6. raporty z testów.
Produkcja

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytwarzanych urządzeń ciśnieniowych z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami niniejszej dyrektywy.

Ocena końcowa i kontrole urządzeń ciśnieniowych:

Producent przeprowadza ocenę końcową urządzeń ciśnieniowych, która jest monitorowana w formie niezapowiedzianych wizytacji przez wybraną przez producenta jednostkę notyfikowaną.
Jednostka notyfikowana przeprowadza badania wyrobów lub zleca ich wykonanie w określonych przez siebie nieregularnych odstępach czasu w celu sprawdzenia jakości wewnętrznych badań urządzeń ciśnieniowych. Uwzględnia przy tym między innymi złożoność techniczną urządzeń ciśnieniowych i wielkość produkcji.

Podczas tych wizyt jednostka notyfikowana:

 • upewnia się, że producent faktycznie przeprowadza ocenę końcową zgodnie z załącznikiem I pkt 3.2 PED;
 • pobiera próbki urządzeń ciśnieniowych w obiektach produkcyjnych lub magazynowych do celów kontrolnych. Jednostka notyfikowana decyduje o liczbie i w razie potrzeby o przeprowadzeniu lub zleceniu przeprowadzenia całości lub części końcowego testu oceniającego.

Celem tej procedury pobierania próbek jest ustalenie, czy proces produkcji urządzeń ciśnieniowych mieści się w dopuszczalnych granicach zapewniających zgodność urządzeń ciśnieniowych.
W przypadku niezgodności jednego lub większej liczby urządzeń ciśnieniowych jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie środki.

Producent, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, umieszcza swój numer identyfikacyjny w trakcie procesu produkcyjnego.

Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE:
 • Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym urządzeniu ciśnieniowym, które spełnia mające zastosowanie wymagania niniejszej dyrektywy.
 • Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla jednego modelu urządzenia ciśnieniowego i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez 10 lat po wprowadzeniu urządzenia ciśnieniowego do obrotu. Deklaracja zgodności UE musi wyraźnie identyfikować urządzenia ciśnieniowe, dla których została wydana.

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się właściwym organom na żądanie.

 

Dane kontaktowe:

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Jednostki Inspekcyjnej COCH

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail