Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Sprawozdawczość dot. czynników chłodniczych

Inna oferta
Prowadzanie bilansu czynnika chłodniczego oraz pomoc w przygotowaniu obowiązkowych sprawozdań w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) oraz substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO).
szkolenie F-gazy, czynniki chłodnicze, badanie ATP, sprawozdawczosć dot. czynników chłodniczych

Zgodnie z Art. 39 Ustawy z dn. 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (wraz z późn. zmianami – Dz. U. z 2017 r., poz. 1951) podmioty:

  • przywożące na terytorium RP F-gazy i SZWO,
  • wywożące z terytorium RP F-gazy i SZWO,
  • stosujące F-gazy i SZWO
  • prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie F-gazów i SZWO;

są zobowiązane do prowadzenia ewidencji na odpowiednich formularzach oraz do przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej raz w roku do dnia 28 lutego za poprzedni rok sprawozdawczy.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 27.04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat (m. in. za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń).

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom, Dział Szkoleń COCH pragnie pomóc naszym Klientom w przygotowaniu wyżej wymienionych sprawozdań.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą usługą, prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem lub kontakt telefoniczny.

mgr inż. Łukasz Jurasz
+48 667 600 732
+48 12 637 09 33 w. 292