Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 036

ZAKRES AKREDYTACJI AC 036 - Certyfikacja wyrobów

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) –  Wydanie z 05.10.2022

 

I. CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBÓW
Nazwa wyrobu / grupy wyrobówProgram certyfikacjiDokument normatywnyICS
Urządzenia klimatyzacyjne, w tym klimatyzatory, pompy ciepła, urządzenia chłodniczePR-01PN-EN 378-1:2017-03
PN-EN 14511-4:2018-08
PN-EN 60335-2-40:2004
PN-EN 14825:2019-03
23.120
27.080
27.200
91.140
Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC)PR-01PN-EN 55014-1:2017-06
PN-EN 55014-2:2015-06
25.140
33.100
97.030
Domowe urządzenia elektrycznePR-01PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-2-24:2010
PN-EN 60335-2-34:2013-09
23.120
23.140
97.030
97.040.30
Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC)PR-01PN-EN 55014-1:2017-06
PN-EN 55014-2:2015-06
25.140
33.100
97.030
Urządzenia chłodnicze stosowane w handluPR-01PN-EN 60335-2-89:201297.130.20
Nadwozia i części nadwozi Wyroby do transportu i dystrybucji towarówPR-06

WTP – 02/2022 COCH Wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. Good Distribution Practice) w odniesieniu do środków transportu farmaceutycznego oraz elementów ich wyposażenia dodatkowego, służących do przewozu i przechowywania produktów wrażliwych w kontrolowanej/regulowanej temperaturze, wydanie 4 z dnia 17.02.2022 r.

43.040.60 55.180

ICS – International Classification for Standards (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm).
PR-01 – Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami norm, wydanie nr 4, z dnia 27.03.2018 r.
PR-06 – Certyfikacja Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice) w odniesieniu do środków transportu farmaceutycznego oraz elementów ich wyposażenia dodatkowego, służących do przewozu i przechowywania produktów wrażliwych transportowanych w kontrolowanej/regulowanej temperaturze, wydanie nr 7, z dnia 17.02.2022 r.

Przepis prawa europejskiego:Kategoria wyrobów lub poszczególne wyrobyProcedura oceny zgodnościWymagania zasadnicze lub zharmonizowana specyfikacja techniczna: Specyfikacja wyrobu / Właściwości / Normy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowychUrządzenia ciśnienioweModuł A2: Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu
Moduł B: Badanie typu UE – typ produkcji Moduł B: Badanie typu UE – typ projektu
Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu
Moduł D: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł D1: Zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł E: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych
Moduł E1: Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych
Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych
Moduł G: Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową
Moduł H1: Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu
Dyrektywa 2014/68/UE Załącznik I
PN-EN 378-1+A2:2012
PN-EN 378-1:2017-03
PN-EN 378-2+A2:2012
PN-EN 378-2:2017-03
PN-EN 13445-1:2014-12
PN-EN 13445-2:2014-11
PN-EN 13445-3:2014-11
PN-EN 13445-4:2014-11
PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12
PN-EN 13445-5:2014-11
PN-EN 13445-6:2014-11
PN-EN 13480-1:2017-10
PN-EN 13480-2:2017-10
PN-EN 13480-3:2017-10
PN-EN 13480-4:2017-10
PN-EN 13480-5:2017-10
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiornikówProste zbiorniki ciśnienioweModuł B: Badanie typu UE
Moduł C1: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod nadzorem
Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę zbiorników w losowych odstępach czasu
Dyrektywa 2014/29/UE Załącznik I
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeńAgregat sprężarkowy (Wewnętrzna kontrola produkcji z oceną dokumentacji technicznej i okresową kontrolą Sprawdzenie zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami (weryfikacja jednostkowa)Dyrektywa 2000/14/WE art. 12
III. OPINIOWANIE W OBSZARZE KOGENERACJI

Dokument odniesienia:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [poz. 1]

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [poz. 2]

Lp.Rodzaj działalności
1Wydawanie opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym.
2Wydawanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.