Kompleksowe usługi w zakresie badań, kontroli, certyfikacji i szkoleń.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Certyfikacja kompetencji

 • Home
 • Certyfikacja kompetencji

COCH prowadzi certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313.

Jednostka certyfikująca osoby prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (akredytacja PCA nr AC 056), sygnatariusza EA MLA.

Od 1 grudnia 2014 r. jednostka certyfikująca osoby działa i prowadzi certyfikację zgodnie z wymaganiami znowelizowanych norm: PN-EN ISO/IEC 17024:2012 oraz PN-EN 13313:2011, wdrażając nowy program certyfikacji osób PR-04.1 – Certyfikacja kompetencji osób działających w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.

Postępowanie certyfikacyjne obejmuje:
 • Kwalifikację kandydatów;
 • Ocenę poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych (egzamin);
 • Wydanie certyfikatu;
 • Nadzór nad posiadaczem certyfikatu;
 • Ponowną certyfikację.
WNIOSKOWANIE I KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO CERTYFIKACJI
Wymagania kwalifikacyjne dla wnioskujących:
 • Poziom podstawowy BA:
  • Wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej;
  • Ukończone szkolenie w zakresie podstawowych zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła lub co najmniej 1 rok praktyki w zakresie obsługi lub montażu instalacji.
 • Poziom podwyższony WK:
  • Wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej;
  • Ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie sprawdzania szczelności, uruchomienia, przeglądu eksploatacyjnego, eksploatacji, wstrzymania eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
  • Co najmniej 1 rok praktyki w zakresie obsługi lub montażu instalacji.
 • Poziom wysoki FO:
  • Wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej (matura);
  • Ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie sprawdzania szczelności, uruchomienia, przeglądu eksploatacyjnego, eksploatacji, montażu, prefabrykacji, odbioru, konserwacji ogólnej, konserwacji obiegu, demontażu, usuwania czynnika z urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
  • Co najmniej 3 – letnie doświadczenie praktyczne w zakresie montażu, uruchamiania / wstrzymywania, eksploatacji, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji i usuwania czynnika.
 • Poziom specjalistyczny LE:
  • Wykształcenie wyższe techniczne i 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub
  • Wykształcenie średnie techniczne (matura) i 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie bezpiecznej eksploa­tacji, wymagań BHP, ochrony środowiska i efektywności energetycznej.
OCENA POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
Egzamin składa się z:
 • Egzaminu teoretycznego,
 • Egzaminu praktycznego.

Egzamin teoretyczny ma formę pisemną, polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w normie PN-EN 13313:2011, w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencji. Egzamin pisemny (teoretyczny) nie jest konieczny w przypadku możliwości udokumentowania wykształcenia w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła na poziomie wyższej szkoły technicznej.

Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności stosowania się przez daną osobę, podczas realizacji przez nią określonego zadania praktycznego (zawodowego), do wymagań określonych w normie PN-EN 13313:2011, w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencji.

Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu.

W Dziale Certyfikacji Personelu dostępne są materiały pomocnicze do egzaminu dla ubiegających się o certyfikat kompetencji w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

DECYZJA I UDZIELENIE CERTYFIKATU

Decyzja o certyfikacji i udzieleniu certyfikatu następuje po spełnieniu przez wnioskującego wszystkich wymagań postępowania certyfikacyjnego (złożenie wniosku, pozytywny wynik egzaminu, wniesienie wymaganych opłat, podpisanie umowy).

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat.

NADZÓR NAD POSIADACZEM CERTYFIKATU

Jednostka certyfikująca osoby sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatu. Nadzór ten obejmuje sprawdzenie wypełnienia warunków umowy o wydanie certyfikatu i nadzór.

PONOWNA CERTYFIKACJA

Z chwilą upływu okresu ważności certyfikatu jednostka certyfikująca, na wniosek osoby certyfikowanej, może przeprowadzić ponowną certyfikację i udzielić certyfikatu na kolejny okres nie dłuższy jednak, niż pięć lat, po spełnieniu przez osobę certyfikowaną wymagań nadzoru nad certyfikatem.

OPŁATY

Opłata za certyfikację i nadzór w zależności od poziomu kompetencji nie może być niższa, niż 5% i wyższa, niż 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o certyfikację i nadzór.

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY CERTYFIKOWANEJ
 1. Osoba certyfikowana zobowiązuje się do stosowania certyfikatu zgodnie z przeznaczeniem.
 2. W okresie ważności certyfikatu osoba certyfikowana zobowiązana jest do:
  • wykonywania prac w zakresie określonym certyfikatem oraz ich udokumentowania w postaci zapisów w „Karcie doświadczenia zawodowego”, której wzór osoba certyfikowana otrzymuje wraz z certyfikatem. Dopuszcza się czasowe przerwy w pracy, jednak sumarycznie nie dłuższe niż 2,5 roku;
  • udokumentowania odbycia co najmniej 1 szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa;
  • gromadzenia i przechowywania zapisów dotyczących wszystkich skarg, które wpłynęły na jego działalność objętą zakresem certyfikatu kompetencji i sposobów ich rozpatrzenia oraz udostępnienia ich jednostce certyfikującej w ramach nadzoru;
  • aktualizacji adresu do korespondencji (w przypadku jego zmiany).
 3. W połowie okresu ważności certyfikatu osoba certyfikowana zobowiązana jest do przekazania do jednostki danych i informacji wymaganych w p. 2.
 4. Z chwilą upływu okresu ważności certyfikatu osoba certyfikowana może wystąpić o ponowną certyfikację po spełnieniu warunków nadzoru.
ODWOŁANIA I SKARGI

Prawo do składania odwołań i skarg przysługuje zainteresowanemu na każdym etapie certyfikacji.

Odwołania i skargi mogą składać wnioskujący, kandydaci, osoby certyfikowane i inne zainteresowane strony.

Odwołania i sprawy sporne, które mogą wystąpić w związku z postępowaniem certyfikacyjnym i realizacją postanowień umowy o certyfikację i nadzór, są rozwiązywane zgodnie z procedurą odwoławczą jednostki certyfikującej.


+48 12 637 09 33 w. 212
+48 797 129 505
+48 503 021 131

certyfikacja@coch.pl
Program certyfikacji
Formularz zgłoszeniowy
Wykaz wydanych certyfikatów kompetencji