OCENA ZGODNOŚCI CE

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), posiadającą system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. - jednostka notyfikowana aktualnie w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE.

Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską - 1462.

Zakres działania jednostki notyfikowanej.

Grupa / grupy wyrobów Procedura oceny zgodności / moduł
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.07.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2016, poz. 1036) – wdraża dyrektywę 2014/68/WE.
Urządzenia ciśnieniowe (sprężarki chłodnicze, wymienniki ciepła chłodnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, transport chłodniczy). Zał. nr 2, cz. II - Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu - Moduł A2.
Zał. nr 2, cz. IIIA - Badanie typu UE - typ produkcji – Moduł B.
Zał. nr 2, cz. III B - Badanie typu UE - typ projektu - Moduł B.
Zał. nr 2, cz. IV - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu - Moduł C2.
Zał. nr 2, cz. IX - Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych - Moduł F.

  +48 12 637 09 33 w. 212

  +48 797 129 505

  +48 503 021 131

  certyfikacja@coch.pl