Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
229589799 4510549282323561 4732550818169593922 n

Wymagania dotyczące etykiet energetycznych mebli

– badanie mebli chłodniczych w COCH w Krakowie

Meble chłodnicze są powszechnie wykorzystywane przy sprzedaży i ekspozycji żywności we wszelkiego rodzaju sklepach branży spożywczej, a liczba ich różnorodnych zastosowań ciągle rośnie. Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń w celu spełnienia wymogu etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych sprzedaży bezpośredniej.

Szczegółowe wytyczne w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zawarte są w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 marca 2021 roku.

Rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym urządzeń sprzedawanych do chłodzenia artykułów innych niż środki spożywcze, i ma zastosowanie do następujących urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

urządzeń chłodniczych (zamrażarek lub chłodziarek) stosowanych w supermarketach z wbudowanym agregatem;
urządzeń chłodniczych (zamrażarek lub chłodziarek) stosowanych w supermarketach z agregatem zewnętrznym;
chłodziarek napojów;
małych zamrażarek do lodów;
witryn do lodów gałkowych;
chłodniczych automatów sprzedających.

W odniesieniu do etykietowania energetycznego profesjonalnych szaf chłodniczych lub mroźniczych stosuje się Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094.

Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej

Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu:

 • ƒurządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej oznacza szafę izolowaną z co najmniej jedną komorą, w której panują warunki o konkretnej kontrolowanej temperaturze, chłodzoną poprzez naturalną lub wymuszoną konwekcję przy wykorzystaniu co najmniej jednego sposobu zużycia energii i która jest przeznaczona do prezentowania i sprzedaży klientom – z opcją wspomaganego wydawania lub bez takiej opcji – środków spożywczych i innych artykułów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, bezpośrednio przez otwarte boki lub przez przynajmniej jedne drzwi,lub przynajmniej jedną szufladę, uwzględniając urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania środków spożywczych i innych artykułów niedostępnych dla klientów oraz wyłączając minibary i urządzenia do przechowywania wina;
 • ƒurządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzające żywność oznaczają urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadane i zatwierdzone pod kątem przetwarzania żywności, takie jak maszyny do produkcji lodów (…).

Specjalnie zbadany i zatwierdzony oznacza, że produkt spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a) został specjalnie zaprojektowany i zbadany pod względem wspomnianych warunków użytkowania lub zastosowań, zgodnie ze wspomnianym prawodawstwem unijnym lub powiązanymi aktami prawnymi, odpowiednimi przepisami państwa członkowskiego lub odpowiednimi normami europejskimi lub międzynarodowymi;

b) posiada dołączony dowód, który należy dołączyć do dokumentacji technicznej w postaci certyfikatu, znaku homologacji typu lub sprawozdania z badania, potwierdzający, że dany produkt został zatwierdzony specjalnie do użytku we wspomnianych warunkach użytkowania lub zastosowaniach;

c) jest wprowadzany do obrotu specjalnie z myślą o danym warunku operacyjnym lub zastosowaniu, czego dowodzą co najmniej dokumentacja techniczna, informacje dotyczące produktu oraz wszelkie materiały reklamowe lub marketingowe [1].

Metody pomiarów i obliczenia
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie03 01 rys1

EEI urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej ustala się zgodnie z rozporządzeniem [1]

chlodnictwo COCH chik04 po korekcie03 01t2

Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w artykule, dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowocześniejsze metody i zgodnych z następującymi określonymi poniżej przepisami. Numery referencyjne tych zharmonizowanych norm zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogólne warunki badań:

a) warunki otoczenia muszą odpowiadać zestawowi 1, z wyjątkiem zamrażarek do lodów i witryn do lodów gałkowych, które należy badać w warunkach otoczenia odpowiadających zestawowi 2 przedstawionemu w tabeli 2;

b) w przypadku możliwości ustawienia różnych temperatur w komorze należy ją badać w najniższej temperaturze roboczej;

c) chłodnicze automaty sprzedające z komorami o zmiennej pojemności muszą być badane w warunkach, w których pojemność netto komory o najwyższej temperaturze roboczej została dostosowana do minimalnej pojemności netto tej komory;

d) w przypadku chłodziarek napojów prędkość chłodzenia jest podana dla czasu przywrócenia połowy zawartości [1].

Powrót do etykiet o skali „od A do G”
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie03 01r1 1
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie03 01r2

Gdy wiele lat temu wprowadzano etykiety energetyczne dla urządzeń większość z nich spełniała wymogi najniższych klas (E, F, G), jednak wraz z rozwojem technologicznym nowe modele zaczęły kwalifikować się do klas coraz wyższych i obecnie większość z nich znajduje się w klasach najwyższych (od A+ do A+++), a produkty z klas początkowo istniejących praktycznie nie są już produkowane. Sytuacja taka sprawiła, że konsumenci zaczęli mieć problemy z odróżnianiem produktów najbardziej wydajnych, dodawanie kolejnych plusów utrudniało rozpoznawanie, w związku z tym Komisja Europejska zdecydowała, aby przywrócić dobrze już znaną jednolitą etykietę efektywności energetycznej o skali od A do G –tabela 2.

Nowe etykiety energetyczne i baza EPREL

Od dnia 1 marca 2021 roku w sklepach stacjonarnych i internetowych dla europejskich konsumentów powinny być widoczne już nowe etykiety dla urządzeń. Bardzo ciekawym i przydatnym nowym elementem etykiet jest kod QR, dzięki któremu każdy z konsumentów będzie mógł w bardzo prosty sposób uzyskać dodatkowe dane na temat produktu. Dane te wprowadzane są przez producentów i importerów do tak zwanej bazy EPREL.
Baza ta powstała w celu ułatwienia kontroli zgodności krajowym organom nadzoru rynku. Przedłużające się kontrole, których efektem jest obecność na rynku produktów niezgodnych z przepisami, uważane są jako jedną z podstawowych przyczyn utraty potencjalnych oszczędności energii.

Baza składa się z dwóch części:
I. baza „zamknięta”, do której dostęp mają organy nadzoru rynku (UOKiK, UKE oraz WIIH), zawierająca szczegółową dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia kontroli zgodności;
II. baza „publiczna”, dostępna dla konsumentów, praktyczna i łatwa w stosowaniu, zawierająca informacje dotyczące etykiet energetycznych i karty informacyjne produktów.

Etykiety, w zależności od rodzaju produktu, mogą przekazać konsumentowi (za pomocą intuicyjnych piktogramów) także inne – niedotyczące energii – informacje, pozwalające na porównanie urządzeń i dokonywanie bardziej świadomych wyborów, na przykład informacje na temat emitowanego hałasu itp.

Badania mebli chłodniczych
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie04 01r3
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie04 01r4

Badania mebli chłodniczych, mające na celu określenie efektywności energetycznej, przeprowadza się zgodnie z normą PN EN ISO 23953. Norma definiuje te urządzenia jako oziębiane za pomocą systemów ziębniczych, umożliwiające umieszczanie w nich wychłodzonych i zamrożonych produktów spożywczych w celu ich eksponowania i przechowywania w zalecanych zakresach temperatur. W wymienionej powyżej normie wyróżnia się szereg rodzajów mebli chłodniczych, między innymi pionowe, półpionowe, poziome (lady), wysepkowe, zamknięte, otwarte, przystosowane do serwowania żywności przez obsługę, samoobsługowe, wielotemperaturowe meble złożone i inne.

Oprócz klasyfikacji mebli norma zawiera między innymi informacje dotyczące:

 • przygotowania komory badawczej, w tym sprawdzenie zgodności i charakterystyki pomieszczenia z wymaganiami normy;
 • przygotowania mebli do badań;
 • sposobu usytuowania mebla w pomieszczeniu;
 • wyposażenia komory badawczej i badanego mebla w przyrządy i aparaturę pomiarową;
 • rozruchu mebla;
 • ustalania warunków pomiaru;
 • próby temperaturowej (wraz z próbą odszraniania);
 • próby kondensacji pary wodnej;
 • próby zużycia energii elektrycznej;
 • pomiaru wydajności instalacji ziębniczej mebla;
 • klasyfikacji temperaturowej mebli.
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie05 02r6
chlodnictwo COCH chik04 po korekcie05 02r7

Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferuje producentom, dystrybutorom i innym zainteresowanym akredytowane badania zgodnie z normą PN-EN ISO 23953. Zakres badań obejmuje wszelkiego rodzaju meble w warunkach ich użytkowania, ze sprężarkowymi bezpośrednimi lub pośrednimi systemami chłodzenia oraz zespołami skraplającymi dołączanymi lub wbudowanymi, mebli zamkniętych, przeznaczonych do wyłączania na noc, a także wyposażonych w oświetlenie w zasłony nocne. Wykonywane w COCH badania mebli chłodniczych objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Zapraszamy również do współpracy w zakresie wykonywanych przez nas badań:

 • szaf i lad chłodniczych do profesjonalnego użytku (wg PNEN ISO 22041);
 • sprzętu chłodniczy do użytku domowego (wg PN-EN 62552);
 • zamrażarek do lodów (wg ISO 22043);
 • schładzarek szokowych i zamrażarek do użytku profesjonalnego (wg ISO 22042);
 • maszyn do lodów (wg PN-EN 16764).

LITERATURA

[1] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE.
[4] PN-EN 23953-2.
[5] https://ec.europa.eu/ , dostęp 23.04.2021.
[6] https://eur-lex.europa.eu/, dostęp 23.04.2021.
[7] www.coch.pl , dostęp 23.04.2021.

Autorzy: mgr inż. Dorota NIEDOJADŁO, mgr inż. Bogdan SZCZEPAŃSKI

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments