Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badania wentylatorów

Badania wentylatorów

Wykonujemy kompleksowe badania wentylatorów.

Badania objęte akredytacją PCA.

Wentylatory to maszyny przepływowe służące do przetłaczania par i gazów. Stosowane są powszechnie w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych, odpylających, suszarniczych i wielu innych. Rozróżnia się wentylatory promieniowe i osiowe. Podział ten wynika z ich konstrukcji i związany jest z kierunkiem przepływu czynnika przez wirnik. Wentylatory promieniowe zasysają powietrze osiowo i tłoczą je promieniowo, a wentylatory osiowe zasysają i tłoczą powietrze w kierunku osiowym.

Wentylatory osiowe stosowane są w przypadku zapotrzebowania na większe wydajności, natomiast wentylatory promieniowe używane są w przypadku gdy wymagane jest większe spiętrzenie.

Charakterystyki wyznaczane są zgodnie z normami i przepisami EKOPROJEKTU:

 • PN-EN ISO 5801:2017-12 Wentylatory — Badanie właściwości użytkowych z zastosowaniem stanowisk znormalizowanych
 • ANSI/AMCA 210-07 ANSI/ASHRAE 51-07 Laboratoy Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating.
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r.  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW Tekst mający znaczenie dla EOG
 
W zależności od wielkości uzyskiwanego spiętrzenia ΔPc wentylatory można podzielić na:
 • niskociśnieniowe – ΔPc 720 [Pa],
 • średniociśnieniowe – 720 [Pa] ΔPc 3600 [Pa],
 • wysokociśnieniowe – 3600 [Pa] ΔPc 30000 [Pa].
 
Stosuje się również inne kryteria podziału wentylatorów związane z:
 
 • sposobem zabudowy w instalacji: ssące, ssąco-tłoczące, tłoczące;
 • zastosowaniem: np. przeciwwybuchowe, dachowe, do transportu pneumatycznego;
 • ilością wirników: np. jednostopniowe, wielostopniowe;
 • sposobem zasysania czynnika: jednostronne, dwustronne.

Podstawowe parametry wentylatora charakteryzujące jego pracę to wydajność, spiętrzenie , zapotrzebowanie mocy napędowej, moc użyteczna oraz sprawność.

Wydajność wentylatora to strumień objętości czynnika przetłaczanego przez urządzenie, spiętrzenie natomiast definiowane jest jako różnica ciśnień pomiędzy całkowitym ciśnieniem na wylocie, a całkowitym ciśnieniem na wlocie. Przyrost ciśnienia całkowitego wynika z przyrostu energii przekazanej czynnikowi poprzez wirnik wentylatora. Wartość mocy użytecznej oblicza się z iloczynu wydajności i spiętrzenia całkowitego oraz współczynnika korekcyjnego uwzględniającego ściśliwość gazu. Sprawnością całkowitą wentylatora nazywamy stosunek mocy użytecznej do mocy na wale.

Przedmiotem badania wentylatora jest wyznaczenie jego charakterystyki, która obrazuje wewnętrzne warunki pracy wentylatora i jest zależnością ciśnienia od strumienia objętościowego. Dla określonego wentylatora i dla każdej prędkości obrotowej n istnieje krzywa, którą można wyznaczyć doświadczalnie.

Znajomość charakterystyki jest konieczna dla właściwego doboru wentylatora do określonych zastosowań, jak również w ocenie prawidłowości jego pracy.

 
 
 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne