Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Certyfikacja kompetencji w chłodnictwie

Certyfikacja kompetencji osób działających w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji

COCH prowadzi certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313.

Rodzaj certyfikowanych osób:
- Specjaliści w zakresie pomp ciepła
- Specjaliści w zakresie klimatyzacji
- Specjaliści w zakresie chłodnictwa

Nasza jednostka certyfikująca personel w zakresie wymagań normy PN-EN 13313 oferuje certyfikację kompetencji na czterech poziomach:

- poziom podstawowy BA (Basic Appreciation),
-
poziom podwyższony WK (Working Knowledge),
- poziom wysoki FO (Fully, Operational),
- poziom specjalistyczny LE (Leading Edge
).

COCH prowadzi certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, zgodnie z wymaganiami normy ISO 22712:2023.

Można wnioskować o różnych poziomy kompetencji dla osób zajmujących się aspektami dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Poszczególne poziomy kompetencji to:

 1. Poziom podstawowy BA (Basic Appreciation):

  • Sprawdzanie szczelności,
  • Usuwanie czynnika ziębniczego,
  • Wykonywanie zadań określonych w normie ISO 22712:2023, PN-EN ISO 22712:2023-09 dla konkretnych tablic (A, D, E, F).
 2. Poziom podwyższony WK (Working Knowledge):

  • Dodatkowo do zadań na poziomie podstawowym:
  • Uruchomienie,
  • Przegląd eksploatacyjny,
  • Eksploatacja,
  • Wstrzymanie eksploatacji.
 3. Poziom wysoki FO (Fully Operational):

  • Dodatkowo do zadań na poziomie podwyższonym:
  • Montaż,
  • Prefabrykacja,
  • Odbiór,
  • Konserwacja ogólna,
  • Konserwacja obiegu,
  • Demontaż.
 4. Poziom specjalistyczny LE (Leading Edge):

  • Projektowanie,
  • Zadania specjalistyczne określone w normach ISO 22712:2023, PN-EN ISO 22712:2023-09, takie jak tablice A.2 i A.6.

Im wyższy poziom kompetencji, tym szerszy zakres zadań i odpowiedzialności przypisany danej osobie. Każdy poziom wymaga określonej wiedzy i doświadczenia, a także zdolności do postępowania zgodnie z normami dotyczącymi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i oszczędności energii. Wymienione poziomy kompetencji stanowią stopniowy rozwój umiejętności i odpowiedzialności w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Szczegółowy opis poziomów kompetencji znajduje się w programie certyfikacji kompetencji do pobrania z tej strony w sekcji Dokumenty.

 

Od 1 grudnia 2014 r. jednostka certyfikująca osoby działa i prowadzi certyfikację zgodnie z wymaganiami znowelizowanych norm:
- PN-EN ISO/IEC 17024:2012 oraz PN-EN 13313:2011, wdrażając nowy program certyfikacji osób PR-04.1 – Certyfikacja kompetencji osób działających w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.

oraz (od 2023 roku):

- PN-EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby
ISO 22712:2023 Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personel
PN-EN ISO 22712:2023-09 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu

Jednostka certyfikująca osoby prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (akredytacja PCA nr AC 056), sygnatariusza EA MLA.

Postępowanie certyfikacyjne obejmuje:
- Kwalifikację kandydatów;
- Ocenę poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych (egzamin);
- Wydanie certyfikatu;
- Nadzór nad posiadaczem certyfikatu;
- Ponowną certyfikację.

Schemat procedury certyfikacji

WNIOSKOWANIE I KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO CERTYFIKACJI
Poziom podstawowy BA:
 • Wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • ukończone szkolenie w zakresie podstawowych zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła lub co najmniej 1 rok praktyki w zakresie obsługi i/lub montażu instalacji ziębniczych.
Poziom podwyższony WK:
 • Wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • Ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie sprawdzania szczelności, uruchomienia, przeglądu eksploatacyjnego, eksploatacji, wstrzymania eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
 • Co najmniej 1 rok praktyki w zakresie obsługi lub montażu instalacji.
Poziom wysoki FO:
 • Wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej (matura);
 • Ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie sprawdzania szczelności, uruchomienia, przeglądu eksploatacyjnego, eksploatacji, montażu, prefabrykacji, odbioru, konserwacji ogólnej, konserwacji obiegu, demontażu, usuwania czynnika z urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
 • Co najmniej 3 – letnie doświadczenie praktyczne w zakresie montażu, uruchamiania / wstrzymywania, eksploatacji, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji i usuwania czynnika.
Poziom specjalistyczny LE:
 • Wykształcenie wyższe techniczne i 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub
 • Wykształcenie średnie techniczne (matura) i 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie bezpiecznej eksploa­tacji, wymagań BHP, ochrony środowiska i efektywności energetycznej.
 
OCENA POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
Egzaminu teoretycznego:

Egzamin teoretyczny ma formę pisemną, polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w normie PN-EN 13313:2011, w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencji. Egzamin pisemny (teoretyczny) nie jest konieczny w przypadku możliwości udokumentowania wykształcenia w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła na poziomie wyższej szkoły technicznej.

Egzaminu praktycznego:

Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności stosowania się przez daną osobę, podczas realizacji przez nią określonego zadania praktycznego (zawodowego), do wymagań określonych w normie PN-EN 13313:2011, w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencji.

Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu.

W Dziale Certyfikacji Personelu dostępne są materiały pomocnicze do egzaminu dla ubiegających się o certyfikat kompetencji w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

 

Egzaminu teoretycznego:

Egzamin teoretyczny ma formę pisemną i polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w normie ISO 22712:2023-09, PN-EN ISO 22712:2023 w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencji.

Wyboru wymaganej liczby pytań egzaminacyjnych dokonuje egzaminator ze „Zbioru pytań i zadań egzaminacyjnych”, zwanych dalej zbiorem pytań, zatwierdzonego przez Dyrektora COCH. Wymagania dotyczące egzaminu pisemnego (teoretycznego) podano na schemacie Rys. 2.

Egzamin pisemny (teoretyczny) nie jest konieczny w przypadku możliwości udokumentowania wykształcenia w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła na poziomie wyższej szkoły technicznej.

Egzaminu teoretycznego:

Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności stosowania się przez daną osobę, podczas realizacji przez nią określonego zadania zawodowego, do wymagań określonych w normie ISO 22712:2023, PN-EN ISO 22712:2023-09 w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencji. Egzamin praktyczny obejmuje zadania praktyczne wybrane w sposób niemożliwy do przewidzenia ze zbioru zadań praktycznych obejmujących zagadnienia wymagane normami ISO 22712:2023, PN-EN ISO 22712:2023-09.

Decyzja o certyfikacji i udzieleniu certyfikatu następuje po spełnieniu przez wnioskującego wszystkich wymagań postępowania certyfikacyjnego (złożenie wniosku, pozytywny wynik egzaminu, wniesienie wymaganych opłat, podpisanie umowy).

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat.

Jednostka certyfikująca osoby sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatu. Nadzór ten obejmuje sprawdzenie wypełnienia warunków umowy o wydanie certyfikatu i nadzór.

Z chwilą upływu okresu ważności certyfikatu jednostka certyfikująca, na wniosek osoby certyfikowanej, może przeprowadzić ponowną certyfikację i udzielić certyfikatu na kolejny okres nie dłuższy jednak niż pięć lat, po spełnieniu przez osobę certyfikowaną wymagań nadzoru nad certyfikatem.

 1. Osoba certyfikowana zobowiązuje się do stosowania certyfikatu zgodnie z przeznaczeniem.
 2. W okresie ważności certyfikatu osoba certyfikowana zobowiązana jest do:
  • wykonywania prac w zakresie określonym certyfikatem oraz ich udokumentowania w postaci zapisów w „Karcie doświadczenia zawodowego”, której wzór osoba certyfikowana otrzymuje wraz z certyfikatem. Dopuszcza się czasowe przerwy w pracy, jednak sumarycznie nie dłuższe niż 2,5 roku;
  • udokumentowania odbycia co najmniej 1 szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa;
  • gromadzenia i przechowywania zapisów dotyczących wszystkich skarg, które wpłynęły na jego działalność objętą zakresem certyfikatu kompetencji i sposobów ich rozpatrzenia oraz udostępnienia ich jednostce certyfikującej w ramach nadzoru;
  • aktualizacji adresu do korespondencji (w przypadku jego zmiany).
 3. W połowie okresu ważności certyfikatu osoba certyfikowana zobowiązana jest do przekazania do jednostki danych i informacji wymaganych w p. 2.
 4. Z chwilą upływu okresu ważności certyfikatu osoba certyfikowana może wystąpić o ponowną certyfikację po spełnieniu warunków nadzoru.

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod linkiem.

Rejestr wydanych certyfikatów kompetencji

Poniżej możesz pobrać rejestr wydanych pzez Dział Certyfikacji COCH certyfikatów w poszczególnych latach:

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail