Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów – informacje ogólne

Dział Certyfikacji COCH, jako jednostka niezależna prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a w szczególności:

- Urządzenia klimatyzacyjne, w tym klimatyzatory, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze;

- Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC),

- Domowe urządzenia elektryczne,

- Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065. Uzyskał licencję na stosowanie znaku IAF MLA (dla jednostek certyfikujących wyroby), umożliwiającą wzajemne uznawanie certyfikatów wydawanych przez akredytowane jednostki na całym świecie.

Dokumentacja – przydatne informacje

Schemat procedury certyfikacji

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Przegląd wniosku.
 3. Rejestracja wniosku i umowa o certyfikację wyrobu i nadzór.
 4. Ocena i przegląd dokumentacji.
 5. Decyzja w sprawie certyfikacji.
 6. Nadzór nad certyfikatem.
 
 1. Dostawca zobowiązuje się do tego, aby certyfikowane wyroby dostarczane przez niego, a określone w certyfikacie były zgodne z wymaganiami norm wymienionych w certyfikacie.
 2. Dostawca zgadza się, aby osoby reprezentujące jednostkę certyfikującą miały wstęp na teren zakładu produkującego wyrób objęty certyfikatem podczas normalnych godzin jego pracy oraz zapewni niezbędne warunki dla przeprowadzenia przez przedstawicieli jednostki akredytującej lub innych upoważnionych organizacji, obserwacji kontroli warunków organizacyjno – technicznych przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą wyroby (dostęp do miejsc i dokumentów związanych z przeprowadzaną kontrolą warunków organizacyjno – technicznych).
 3. Dostawca zobowiązuje się, aby wyroby, na które został udzielony certyfikat, były produkowane/importowane zgodnie z tą samą dokumentacją, jaka dotyczy pobranych próbek, które jednostka certyfikująca uznała za zgodne z normą.
 4. Dostawca będzie informował niezwłocznie jednostkę certyfikującą o wszelkich wprowadzonych zmianach w wyrobie, procesie produkcji lub systemie zarządzania jakością.
 5. Dostawca (posiadacz certyfikatu) będzie przechowywał zapisy wszelkich skarg i reklamacji dotyczących wyrobów objętych certyfikatem i udostępniał je na życzenie jednostki certyfikującej.
 6. Dostawca będzie podejmował odpowiednie działania w związku z reklamacjami i usterkami wykrytymi w wyrobach oraz dokumentował te działania.
 7. Dostawca ma prawo do rezygnacji z certyfikatu (wypowiedzenie) w okresie jego ważności, po powiadomieniu o tym jednostki certyfikującej.
 8. W okresie ważności certyfikatu Dostawca zapewni możliwość kontroli zakładu produkcyjnego przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przyjętym harmonogramem nadzoru.
 9. Dostawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych działań wynikających z nadzoru w ustalonym przez jednostkę certyfikującą terminie.
 10. Dostawca ma prawo podać do publicznej wiadomości, że posiada certyfikat dla określonych w nim wyrobów.
 11. Jednostka certyfikująca zezwala Dostawcy (posiadaczowi certyfikatu) na posługiwanie się znakiem firmowym jednostki i udostępni ten znak w formie cyfrowej oraz informuje o zmianach w prawie do posługiwania się swoim znakiem firmowym.
 12. Dostawca może wykonywać kopie dokumentów certyfikacyjnych jedynie w całości.
 13. Jednostka certyfikująca zobowiązuje się do informowania Dostawcy o zmianach w statusie prawnym jednostki oraz o zmianach w systemie certyfikacji w sposób umożliwiający Dostawcy dostosowanie się do tych zmian.
 14. Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Dostawcę swoich obowiązków, zgodnie z warunkami określonymi w umowie i harmonogramie nadzoru stanowiącym załącznik do umowy.
 15. Jednostka certyfikująca dokonuje oceny wyrobu z zachowaniem zasad poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez Dostawcę lub uzgodnionej z Dostawcą, a także, do których jest zobowiązana przez prawo.

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod linkiem.

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail