Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie

Dyrektywa 2014/68/UE („PED”) określa wymogi dotyczące urządzeń ciśnieniowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia. Wymogi obejmują cele w zakresie bezpieczeństwa dotyczące projektowania i produkcji urządzeń ciśnieniowych, wymogi etykietowania oraz mające zastosowanie procedury oceny zgodności. Dyrektywa PED określa również obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów.

Jeśli produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz urządzenia ciśnieniowe, musisz spełniać wymogi dyrektywy PED. Musisz również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które wdrażają dyrektywę PED.

Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako substytutu porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń związanych z Twoim produktem.

Do jakich produktów odnosi się dyrektywa PED?

Dyrektywa PED ma zastosowanie do urządzeń ciśnieniowych i zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu PS większym niż 0,5 bara.

Oznacza to zbiorniki, rurociągi, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy, w stosownych przypadkach wraz z elementami zamocowanymi do części poddanych działaniu ciśnienia takich jak: kołnierze, dysze, króćce, podpory, uchwyty do podnoszenia. Dotyczy również zespołów, tzn. kilku urządzeń ciśnieniowych zmontowanych przez producenta, aby stanowiły zintegrowaną i funkcjonalną całość.

Przykładami produktów objętych dyrektywą PED są: kotły walczakowe i wodnorurowe, wymienniki ciepła, zbiorniki fabryczne, rurociągi przemysłowe, zawory bezpieczeństwa i pręty wyboczeniowe.

Istnieje szereg zwolnień z zakresu dyrektywy PED. Przykłady obejmują: dozowniki aerozoli, elementy przeznaczone specjalnie do zastosowania jądrowego, butelki lub puszki na napoje gazowane do bezpośredniej konsumpcji, grzejniki i przewody w układach ogrzewania ciepłą wodą oraz zbiorniki przeznaczone do przechowywania cieczy, o ciśnieniu gazu ponad poziomem cieczy nie większym niż 0,5 bara.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z dyrektywy PED?

Dyrektywa PED określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów urządzeń ciśnieniowych.

Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz urządzenia ciśnieniowe lub zespoły, zlecasz projektowanie i produkcję urządzeń ciśnieniowych lub zespołów oraz wprowadzasz urządzenia ciśnieniowe lub zespoły do obrotu pod swoją nazwą i znakiem towarowym bądź wykorzystujesz je do własnych potrzeb.
Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli producent udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i oferujesz urządzenia ciśnieniowe lub zespoły na sprzedaż lub dostawy spoza UE do krajów UE.
Jesteś dystrybutorem, jeśli udostępniasz urządzenia ciśnieniowe do sprzedaży lub dostarczasz je, ale nie jesteś producentem ani importerem.

Jakie są kluczowe wymogi dyrektywy PED?

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE:

Obowiązki producenta obejmują:

Zapewnienie, że urządzenia ciśnieniowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w dyrektywie PED oraz zgodnie z uznaną praktyką inżynierską (jeśli dotyczy)
W razie potrzeby przeprowadzenie mającej zastosowanie oceny zgodności i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej
W razie potrzeby sporządzenie deklaracji zgodności UE w języku lub językach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym urządzenia ciśnieniowe są sprzedawane
Umieszczenie oznakowania CE w sposób widoczny, czytelny i trwały na urządzeniu ciśnieniowym lub na jego tabliczce znamionowej oraz na opakowaniu

Obowiązki importera obejmują:

Zapewnienie, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, że sporządził dokumentację techniczną oraz że urządzenia ciśnieniowe zostały opatrzone oznakowaniem CE
Zapewnienie, że w czasie, gdy urządzenia ciśnieniowe są ich odpowiedzialnością, warunki ich przechowywania lub transportu nie naruszają zgodności z zasadniczymi wymogami
Obowiązki dystrybutora obejmują:
Działanie z należytą starannością w odniesieniu do wymogów dyrektywy PED
Zapewnienie, że w czasie, gdy urządzenia ciśnieniowe są ich odpowiedzialnością, warunki ich przechowywania lub transportu nie naruszają zgodności z zasadniczymi wymogami

Producenci i importerzy mają obowiązek przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności przez okres 10 lat po zaoferowaniu urządzenia ciśnieniowego na sprzedaż lub dostawę w UE.

Etykietowanie i informacje:

Producenci i importerzy muszą dopilnować, aby urządzenia ciśnieniowe były opatrzone poniższymi elementami:

W przypadku producenta i importera: nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy do kontaktu
Typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny element umożliwiający identyfikację urządzenia ciśnieniowego
Oznakowanie CE

Dystrybutorzy muszą:

Sprawdzić, czy urządzenie ciśnieniowe lub zespół ma oznakowanie CE
Sprawdzić, czy do urządzenia ciśnieniowego lub zespołu dołączono wymagane dokumenty, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku, który jest łatwo zrozumiały dla konsumentów i innych użytkowników w państwie członkowskim, w którym ma być prowadzona sprzedaż
Upewnić się, że producent i importer przestrzegali wymogu umieszczenia swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu pocztowego do kontaktu na urządzeniu ciśnieniowym lub zespole (lub, gdy nie jest to możliwe, na opakowaniu)
Upewnić się, że producent spełnił obowiązek oznaczania urządzenia ciśnieniowego lub zespołu takimi elementami jak typ, numer partii lub seryjny lub inne elementy umożliwiające ich identyfikację.

Jeżeli informacje te nie mogą znajdować się bezpośrednio na urządzeniu ciśnieniowym, powinny znajdować się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do urządzenia ciśnieniowego.

Ponadto do urządzenia ciśnieniowego należy dodać instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa (zawierające informacje wymagane zgodnie z załącznikiem do dyrektywy PED). Powyższe informacje powinny być sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, innych użytkowników i organów nadzoru rynku.

Co należy zrobić, jeśli urządzenie ciśnieniowe nie jest zgodne z dyrektywą PED?

Dystrybutorzy nie powinni wprowadzać urządzeń ciśnieniowych lub zespołów do obrotu, jeśli wykryją niezgodność z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w załączniku I do dyrektywy PED. Jeżeli urządzenie ciśnieniowe lub zespół stwarza zagrożenie, dystrybutorzy muszą poinformować o tym producenta lub importera, jak również organy nadzoru rynku.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności urządzeń ciśnieniowych, ich wycofania lub odzyskania, w zależności od przypadku.

Jeżeli urządzenie ciśnieniowe stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zostało sprzedane, wraz ze szczegółami dotyczącymi niezgodności i wszelkich podjętych środków naprawczych.

Na uzasadniony wniosek producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności urządzenia ciśnieniowego z dyrektywą PED. Muszą oni również współpracować z właściwymi organami na ich wniosek w sprawie działań podjętych w celu wyeliminowania ryzyka związanego z tymi produktami.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment/directive_pl

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/33402