Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Ocena zgodności CE

Ocena zgodności CE

Wiele produktów wymaga oznaczenia CE, zanim będą mogły być sprzedawane w UE. Oznakowanie CE wskazuje, że produkt został oceniony przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest to wymagane w przypadku produktów wytwarzanych w dowolnym miejscu na świecie, które są następnie sprzedawane w UE.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. – jednostka notyfikowana aktualnie w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE.

Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską – 1462.

Dowiedz się więcej o certyfikacji CE różnych produktów chłodniczych rozwijając poniższe pojęcia:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Spółka z.o o. to jednostka naukowa, do zakresu działalności, której należą badania laboratoryjne,  w tym  badania ATP, badania i optymalizacja pomp ciepła, certyfikacja osób i wyrobów, szkolenia z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a także certyfikacja chłodniczych środków transportu w zakresie Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych. Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AC 036) na zgodność z wymaganiami norm w obszarze klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła, posiadającą system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 a także akredytowaną jednostką certyfikującą personel (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AC-056) w zakresie wymagań normy PN-EN 13313 oferując  certyfikację kompetencji na czterech poziomach: poziom podstawowy BA (Basic Appreciation), poziom podwyższony WK (Working Knowledge), poziom wysoki FO (Fully, Operational), poziom specjalistyczny LE (Leading Edge). Jest  również jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE (numer identyfikacyjny 1462 nadany przez Komisję Europejską).

Firma oferuje rzetelną ocenę urządzeń pod kątem uzyskania oznakowania CE (Conformité Européenne), które stanowi kluczowe kryterium określające czy dany produkt spełnia prawne wymogi Unii Europejskiej. Ocena zgodności CE umożliwia swobodny przepływ danego urządzenia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skład którego wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Profesjonalnej procedurze oceny zgodności mogą zostać poddane urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, a także transport chłodniczy.

W zakresie Dyrektywy PED zakres działalności jednostki notyfikowanej COCH obejmuje:

 • Moduł A2 – Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu,
 • Moduł B – Badanie typu UE – typ produkcji,
 • Moduł B – Badanie typu UE – typ projektu,
 • Moduł C2 – Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu,
 • Moduł F – Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych.
 

Urządzenia klimatyzacyjne, zanim zostanie dopuszczone do użycia lub wprowadzone do obrotu, musi być poddane dokładnej analizie wykonanej przez zewnętrzną jednostkę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W ten sposób sprawdza się, czy dany wyrób jest w pełni sprawny oraz bezpieczny. Urządzenie służące do klimatyzacji nie może stwarzać żądnego zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Nie może również w żaden sposób zagrażać środowisku. W tym celu w krajach członkowskich UE podejmuje się określony sposób postępowania o nazwie ocena zgodności CE.  Akredytowana jednostka Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065,  posiada odpowiednie uprawnienia do certyfikowania wyrobów oraz posada odpowiedni system jakości, żeby wykonać rzetelną ocenę zgodności. Postępując zgodnie z procedurami ocenia urządzenie pod kątem odpowiadających wymagań prawnych i norm uregulowanych przez przepisy prawa. Po udowodnieniu, że urządzenie klimatyzacyjne spełnia określone dla niego wymagania, wystawiane są odpowiednie dokumenty:  – Certyfikat Zgodności – potwierdzenie uznawane na terenie całej Unii Europejskiej poświadczające, że urządzenie może być dopuszczone do użycia lub wprowadzone do obrotu, na podstawie którego producent wystawia deklarację zgodności i oznacza urządzenie znakiem CE.

Ten starannie i profesjonalnie wykonany proces daje całkowitą gwarancję bezpieczeństwa urządzenia klimatyzacyjnego oraz stanowi potwierdzenie, że urządzenie jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach.

Firma oferuje rzetelną ocenę  środków transportu chłodniczego w zakresie Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych  w UE  znanych jako Good Distribution Practice – GDP. Wymagania (EU GDP) określają warunki niezbędne do spełnienia w celu  uzyskania certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla środków transportu (pojazdów) przeznaczonych do przewozu i przechowywania produktów wrażliwych (produktów wrażliwych na temperaturę), w tym leków. Uwzględniając  wymagania przepisów – tylko chłodnicze środki transportu jako pojazdy o wzmocnionej izolacji są w stanie je spełnić gwarantując bezpieczeństwo i jakość transportowanych produktów. Pojęcie „chłodnicze środki transportu” obejmuje środki transportu z chłodzeniem  nie-mechanicznym i mechanicznym przeznaczone do przewozu i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę (np. szybko psujących się produktów spożywczych, leków) posiadające certyfikat ATP, których nadwozie z zabudowaną, izolowaną komorą ładunkową, jest bezpośrednio i na stałe zamontowane na podwoziu pojazdu /naczepy.  Certyfikat (EU GDP) może być wydany dla środka transportu (pojazdu), który posiada aktualny certyfikat ATP i spełnia określone wymagania prawne i normatywne.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. oferuje możliwość certyfikacji urządzeń/oceny zgodności takich urządzeń jak sprężarki chłodnicze, wymienniki ciepła chłodnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, transport chłodniczy oraz pompy ciepła. Oznaczenie CE (Conformité Européenne) jest potwierdzeniem, iż maszyny spełniają wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). Aby odznaczyć dany wyrób znakiem CE, Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie dokonuje rzetelnej analizy, a także dokłada starań w kierunku spełnienia określonych wymagań. Urządzenia zostają poddane procedurze badającej ich zgodność z odpowiednimi dyrektywami, co ma swoje odzwierciedlenie w stosownej dokumentacjiOdznaczenie CE zezwala danemu produktowi na swobodny przepływ w obszarze rynku europejskiego – na terenie tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (z ang. European Economic Area).  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. jest aktualnie notyfikowany w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE. Nr identyfikacyjny nadany jednostce j COCH przez Komisję Europejską to 1462. W zakresie Dyrektywy PED zakres działalności jednostki notyfikowanej COCH obejmuje: Moduł A2 – Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu, Moduł B – Badanie typu UE – typ produkcji, Moduł B – Badanie typu UE – typ projektu, Moduł C2 – Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu, Moduł F – Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych.

Jeśli potrzebujesz jakieś wymienniki ciepła, chłodnicze systemy są ci obce – Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH to idealne rozwiązanie. Możesz zdobyć rzetelną ocenę systemów, uzyskać dostęp do wyników badań oraz zdecydować się na specjalistyczne szkolenie. Firma zajmuje się także certyfikacją, w co wchodzą: ocena zgodności CE, atestowanie wyrobów, jak i osób, nadawanie certyfikatu Dobra Praktyka Dystrybucyjna – Good Distribution Practices (GDP), a także rekomendacjami technicznymi. Ośrodek sprawdza także przyrządy pomiarowe, zajmuje się wzorcowaniem manometrów chłodczniczych i mulimetrów do pomiarów elektrycznych, dokonuje kontroli wykrywaczy nieszczelności. Oferuje szeroką gamę szkoleń, m.in. F-GAZY, które skierowane jest do osób zajmujących się konserwowaniem bądź serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji pomp ciepła, szkolenie skoncentrowane na praktycznych i teoretycznych aspektach układów amonialnych.

Duży wpływ na to, czy urządzenie chłodnicze będzie działało sprawnie, ma wpływ prawidłowe działanie sprężarki chłodniczej. To właśnie ten element jest odpowiedzialny za dystrybucję czynnika chłodniczego. Z tego powodu zanim sprężarka zostanie dopuszczona do montażu lub w ogóle do sprzedaży, musi spełniać odpowiednie normy, potwierdzające jej sprawność. W tym celu musi zostać poddana procesowi nazywanemu oceną zgodności, które przeprowadzamy w naszym Centralnym Ośrodku Chłodnictwa „COCH” w Krakowie. Uwzględniając normy oraz wymagania uregulowane stosownymi przepisami prawa urządzenie zostanie u nas dokładnie sprawdzone przed dopuszczeniem do użycia. W trakcie tego procesu sprężarki chłodnicze będą dokładnie oceniane pod względem wszelkich dyrektyw, które są stosowane względem urządzeń tego typu. Stosując się do wszelkich procedur staramy się udowodnić, że sprężarka spełnia wszelkie wymagania. Jeśli ocena zgodności CE zostanie przeprowadzona pozytywnie, sprężarka otrzyma certyfikat zgodności oraz otrzyma znak CE. Ponadto wystawimy odpowiednią Deklarację Zgodności WE.  Ze względu na to, że nasz Ośrodek jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby i posiada odpowiednie uprawnienia oraz system sprawdzania jakości,  przeprowadzenie całego procesu daje pewność, że badane sprężarki chłodnicze są w pełni bezpieczne dla środowiska oraz dla zdrowia i życia człowieka. Oznakowanie CE pozwoli bez problemów wprowadzić sprężarkę do obiegu oraz użycia na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użycia nowego urządzenia chłodniczego wymaga podjęcia określonego sposobu postępowania, które oceni urządzenie pod względem wymagań i norm uregulowanych stosownymi przepisami prawa. Ten proces jest nazwany oceną zgodności. Postępowanie zgodne z procedurami pomaga udowodnić, że wyrób spełnia wszystkie wymagania. W efekcie urządzenie zdobędzie certyfikat zgodności – dokument potwierdzający, że może być dopuszczone do obrotu lub użycia na terenie Unii Europejskiej. Innymi słowy ocena zgodności CE oznacza, że urządzenie chłodnicze jest w pełni bezpieczne – nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia człowieka, ani środowiska. Spełnienie tych i podobnych wymagań sprawia, że każdy produkt zostanie oznaczony znakiem CE. Ten proces musi wykonać zewnętrzna jednostka posiadająca odpowiednie uprawnienia. W ramach usług Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie znajduje się przeprowadzenie zgodności również dla urządzeń chłodniczych. Nasz Centralny Ośrodek jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby, posiadamy system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065. Z tego względu wytypujemy wszelkie dyrektywy, które mają zastosowanie do danego urządzenia oraz przeprowadzimy ocenę zgodności zgodnie z procedurami. Wystawimy również odpowiednią Deklarację Zgodności WE oraz oznakujemy znakiem CE. W efekcie urządzenia chłodnicze będą mogły bez problemów zostać dopuszczone do obrotu. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Jesteś producentem urządzeń chłodniczych? Planujesz wprowadzić nowy produkt na rynek? Centralny ośrodek chłodniczy od wielu lat świadczy usługę, którą jest certyfikacja urządzeń chłodniczych stosowanych w handlu.  Celem takiej procedury jest weryfikacja, czy wyrób spełnia wszelkie niezbędne normy prawne i techniczne. Obowiązkiem certyfikacji, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności, są wszelkie produkty klasyfikowane jako takie, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Nasze przedsiębiorstwo zapewnia przeprowadzenie tej procedury na najwyższym poziomie. Sumiennie, dokładnie i bezstronnie przeprowadzimy cały proces, składający się z wyboru próbki, określenia właściwości, przeglądu, decyzji dotyczącej certyfikatu oraz nadzoru, jeżeli to konieczne. Norma, z którą muszą być zgodne urządzenia chłodnicze w handlu to PN-EN 60335-2-89:2012. Dokument ten dokładnie określa dokładnie wszelkie niezbędne standardy, które musi spełniać urządzenie. W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji, należy złożyć i zarejestrować wniosek ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi produktu (informacje zawarte są w dokumencie „Program Certyfikacji Wyrobów”, który znajdziesz na naszej stronie). Po otrzymaniu wniosku, rozpatrujemy, czy posiadamy wszystkie niezbędne kompetencje do przyznania certyfikatu produktowi. Jeżeli posiadamy je, wtedy zawieramy z klientem umowę i kontynuujemy procedurę. Każdego naszego klienta staramy się wesprzeć ważnymi informacjami oraz radami wynikającymi z naszego doświadczenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez urządzeń elektrycznych. Wykorzystywane w codziennym życiu w miejscu pracy oraz gospodarstwach domowych. Wykorzystywane są przez osoby w różnym wieku. Dlatego muszą spełniać wszelkie kryteria bezpieczeństwa wytrzymałości i odporności na szkodliwe czynniki pochodzące z zewnątrz. Dlatego niezwykle istotna jest certyfikacja domowych urządzeń elektrycznych, do których zalicza się sprzęt AGD, RTV i elementy oświetlenia.  Obowiązek spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących konkretnego wyrobu spoczywa bezpośrednio na jego producencie. Fakt, czy wymagania zostały odpowiednio spełnione, określa ocena bezpieczeństwa danego wyrobu. Jeżeli okaże się, że wszystkie niezbędne przesłanki zostały spełnione, wówczas przystępuje się do wystawienia deklaracji zgodności. Potwierdza to sporządzenie certyfikatu. Wymagania te określają dyrektywy Unii Europejskiej, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. Nie mogą generować niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, własności człowieka oraz środowiska. Czas trwania certyfikacji uzależniony jest od wymaganego czasu oraz i stopnia, w jakim badania są skomplikowane. Istotna jest także jakość próbek, dokumentacji i czasu, którym dysponuje laboratorium, w którym mają być przeprowadzane badania. Certyfikaty są zazwyczaj wydawane na okres od 3 do 5 lat.  Jako zespół wyspecjalizowany w wydawaniu certyfikatów posiadamy odpowiednie przygotowanie merytoryczne do zadań z tego zakresu. Chcąc poznać wszelkie szczegóły, zapraszamy do kontaktu.

Certyfikacja odbiorników energii (zakres EMC) wynika z przepisów o kompatybilności elektromagnetycznych. Obowiązują one prawie na każdym rynku na świecie. Wszelkie urządzenia, instalacje elektryczne i elektroniczne wykazują wzajemne oddziaływania w stosunku do siebie. Zwłaszcza wtedy gdy są są ze sobą połączone lub dzieli je niewielka odległość. Przykładem prosto z życia mogą być słyszalne zakłócenia telewizora, radia, telefonu z działającą blisko np. pralką. Wymogi z zakresu EMC służą między innymi do kontroli takich właśnie skutków ubocznych. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku elektronicznych elementów znajdujących się w pojazdach, które oddziałując na inne mogą wywoływać przeróżne awarie.   Sama procedura certyfikacji rozpoczyna się od złożenia adekwatnego wniosku z obowiązkowymi załącznikami. Następstwem przeglądu wniosku jest jego rejestracja i sporządzenie umowy o certyfikację wyrobów i nadzór nad wykonywanymi pracami. Złożona dokumentacja podlega następnie przeglądowi i ocenie. Podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji prowadzi w ostatnim kroku do sprawowania nadzoru nad całą procedurą prowadzącą do uzyskania certyfikatu.  W przypadku ustalenia wysokości opłaty za wydanie certyfikatu wystarczy skontaktować się drogą mailową mailową. Wszelkie odwołania i spory w zakresie certyfikacji rozstrzygane są w oparciu o postanowienia wynikające z umowy o certyfikację i nadzór. Ich rozwiązywanie odbywa się w zgodzie z procedurą odwoławczą jednostki odpowiedzialnej za wydanie certyfikatu.

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Małgorzata Wąs
 • +48 12 637 09 33 w. 204
  +48 797 129 505
  +48 503 021 131
 • certyfikacja@coch.pl

Formularz zgłoszeniowy

Rejestr wydanych certyfikatów