Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Ocena zgodności – oznakowanie CE

Ocena zgodności CE – informacje ogólne

Wiele produktów wymaga oznaczenia CE, zanim będą mogły być sprzedawane w UE. Oznakowanie CE wskazuje, że produkt został oceniony przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest to wymagane w przypadku produktów wytwarzanych w dowolnym miejscu na świecie, które są następnie sprzedawane w UE.

COCH działa jako Jednostka Notyfikowana nr 1462 w ramach następujących dyrektyw (kliknij nazwę, by poznać szczegóły):

2014/68/UEUrządzenia ciśnieniowe (PED)

2014/29/UE (SPV) – Proste zbiorniki ciśnieniowe

2000/14/WE (emisja hałasu) – Agregat sprężarkowy (<350 kW)

Nasza firma oferuje rzetelną ocenę urządzeń pod kątem uzyskania oznakowania CE (Conformité Européenne), które stanowi kluczowe kryterium określające czy dany produkt spełnia prawne wymogi Unii Europejskiej. Ocena zgodności CE umożliwia swobodny przepływ danego urządzenia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skład którego wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Profesjonalnej procedurze oceny zgodności mogą zostać poddane urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, a także transport chłodniczy.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. - jednostka notyfikowana aktualnie w zakresie Dyrektywy PED 2014/68/WE, Dyrektywy 2014/29/UE (SPV) – Proste zbiorniki ciśnieniowe oraz Dyrektywy 2000/14/WE (emisja hałasu) – Agregat sprężarkowy (<350 kW).

Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską - 1462.

Proces oceny zgodności składa się z następujących etapów:

- Zapytanie ofertowe/wniosek,
- Oferta/umowa,
- Działania przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia,
- Decyzja i wydanie certyfikatu/świadectwa,
- Nadzór nad wydanym certyfikatem, jeśli jest to przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia.

Certyfikacja wg. dyrektywy 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Dyrektywa 2014/68 UE o urządzeniach ciśnieniowych PED stosuje się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara.

Szczegóły dotyczące oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych wykonywanych w COCH:

Kategoria wyrobów lub poszczególne wyrobyProcedura oceny zgodnościWymagania zasadnicze lub zharmonizowana specyfikacja techniczna: Specyfikacja wyrobu / Właściwości / Normy
Urządzenia ciśnienioweModuł B: Badanie typu UE – typ produkcjiDyrektywa 2014/68/UE Załącznik I
PN-EN 378-1+A2:2012
PN-EN 378-1:2017-03
PN-EN 378-2+A2:2012
PN-EN 378-2:2017-03
PN-EN 13445-1:2014-12
PN-EN 13445-2:2014-11
PN-EN 13445-3:2014-11
PN-EN 13445-4:2014-11
PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12
PN-EN 13445-5:2014-11
PN-EN 13445-6:2014-11
PN-EN 13480-1:2017-10
PN-EN 13480-2:2017-10
PN-EN 13480-3:2017-10
PN-EN 13480-4:2017-10
PN-EN 13480-5:2017-10
Moduł B: Badanie typu UE – typ projektu
Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzna kontrole produkcji oraz nadzorowana kontrole urządzeń ciśnieniowych W losowych odstępach czasu
Moduł D: Zgodność Z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł D1: Zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł E: Zgodność Z typem W oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych
Moduł E1: Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych
Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikacje urządzeń ciśnieniowych
Moduł G: Zgodność w oparciu o weryfikacje jednostkowa
Moduł H1: Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu

Procedura oceny zgodności wg. Modułu A2: Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu realizowana jest przez niezależną Jednostkę Inspekcyjną COCH (wymaga osobnego wniosku).

Zewnętrzne referencje:

  1. Tekst dyrektywy – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.
  2. Polskie wdrożenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
Certyfikacja wg. dyrektywy 2014/29/UE (SPV) – Proste zbiorniki ciśnieniowe

Certyfikacja oznacza ocenę zgodności zbiornika z odpowiednimi, zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 2014/29/UE (w skrócie SPV) i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania zbiorników przez użytkowników.

Dyrektywa 2014/29/UE o prostych zbiorników ciśnieniowych SPV stosuje się do prostych zbiorników ciśnieniowych (,zbiorniki’) produkowanych seryjnie o następujących właściwościach:

– zbiorniki są spawane, przeznaczone do podlegania nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bara oraz do przechowywania powietrza lub azotu i nie są przeznaczone do ogrzewania płomieniem;
– części i zespoły mające wpływ na wytrzymałość zbiornika poddawanego ciśnieniu są wykonane ze stali jakościowej niestopowej lub z aluminium niestopowego, lub ze stopów aluminium nieutwardzalnych przez starzenie;
– zbiornik jest wykonany z następujących elementów:

– z części walcowej o przekroju kołowym zamkniętej dnami wypukłymi o wypukłości skierowanej na zewnątrz lub dnami płaskimi będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi co oś części walcowej,
– z dwóch den wypukłych o wypukłości skierowanej na zewnątrz i będących figurami obrotowymi o tej samej os,

– najwyższe ciśnienie robocze zbiornika nie przekracza 30 barów, a iloczyn ciśnienia roboczego i objętości zbiornika (PS x V) nie przekracza 10 000 barów litr,
– najniższa temperatura robocza zbiornika nie jest niższa niż – 50 °C, a najwyższa temperatura robocza jego stopów nie jest wyższa niż 300 °C dla zbiorników stalowych oraz 100 °C dla zbiorników z aluminium lub jego stopów.

Z zakresu dyrektywy SPV wyłączone są zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywną, zbiorniki specjalnie przeznaczone do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub przeznaczonych do ich napędu, gaśnice.

Zewnętrzne referencje:

  1. Tekst dyrektywy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych.
  1. Polskie wdrożenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.
 
Certyfikacja wg. 2000/14/WE (emisja hałasu) – Agregat sprężarkowy (<350 kW)

Dyrektywa 2000/14/UE dotycząca emisji hałasu NEE ma zastosowanie do urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń wymienionych w art. 12 i 13 i szczegółowo określonych w załączniku I dyrektywy hałasowej. Dyrektywa NEE obejmuje tylko urządzenia, które są wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do użytku jako kompletna jednostka właściwa do zamierzonego zastosowania. Nieposiadające własnego napędu urządzenia, które są oddzielnie wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do użytku, są wyłączone, z wyjątkiem ręcznych kruszarek do betonu i młotów mechanicznych oraz młotów hydraulicznych.

W COCH posiadamy akredytację na certyfikowanie agregatów sprężarkowych (<350 kW) (elastyczny zakres akredytacji – kliknij aby się zapoznać).

Sprężarką wg. dyrektywy określa się każdą maszynę do użytku z zamiennym wyposażeniem, która spręża powietrze, gazy lub pary do ciśnienia wyższego niż ciśnienie wlotowe. Sprężarka zawiera sprężarkę właściwą, źródło napędu i wyposażenie lub urządzenia uzupełniające, które są niezbędne do bezpiecznego działania sprężarki.

Wyłączone są następujące kategorie urządzeń:

– wentylatory, to jest urządzenia wytwarzające cyrkulację powietrza przy nadciśnieniu nie większym niż 110000 pascali,
– pompy próżniowe, to jest przyrządy lub urządzenia do odsysania powietrza z zamkniętej, oddzielonej przestrzeni o ciśnieniu nieprzekraczającym ciśnienia atmosferycznego,
– gazowe silniki turbinowe.

Zewnętrzne referencje:

  1. Tekst dyrektywy – Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
  1. Polskie wdrożenie – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Dyrektywa 2014/29/UE (SPV) – Proste zbiorniki ciśnieniowe:
Dyrektywa 2000/14 WE (emisja hałasu) – Agregat sprężarkowy (<350 kW):
Dokumentacja:

Rejestr wydanych certyfikatów

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail