Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Opiniowanie jednostek wytwórczych OZE pracujących w kogeneracji

Opiniowanie jednostek kogeneracji  – informacje ogólne

Dział Certyfikacji COCH przeprowadza procesy wydawania opinii do wniosków i sprawozdań przedsiębiorstw występujących o wypłatę premii w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Usługa opiniowania kierowana jest do wytwórców energii w obszarze wysokosprawnej kogeneracji występujących do Urzędu Regulacji Energetyki o wsparcie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział Certyfikacji COCH posiada certyfikat akredytacji PCA nr AC 036 w zakresie opiniowania w obszarze kogeneracji oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantuje niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w art. 77 ust. 3 ustawy o z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.).

Przygotowane opinie akredytowanej jednostki w zależności od premii kogeneracyjnej potwierdzają:

a)     dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,

b)     udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,

c)     możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

 

W ramach akredytacji przygotowujemy opinie niezbędne przy pierwszym wniosku do włączenia do programu oraz opinie roczne:

- OPINIA PRZY WSTĄPIENIU DO PROGRAMU WSPARCIA:
Wydanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii (do wniosku o dopuszczenie do systemu).

- OPINIA ROCZNA:
Wydanie opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym (do sprawozdania rocznego).

I. Dla premii gwarantowanej

Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej zawierający opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym:

a) w przypadku nowej albo znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji:

 - po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo
- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo
- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego albo

b) w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji albo zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

- po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3

II. Dla premii gwarantowanej indywidualnej

W przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej zawierający opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą:

a)     dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji,

b)     udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,

c)     możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji;

III. Dla premii kogeneracyjnej

Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym:

- po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo
- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

IV. Dla premii kogeneracyjnej indywidualnej

Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym:

- po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo
- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

 

Do 15 marca każdego roku wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych zobowiązani są do złożenia do Prezesa URE sprawozdania rocznego CHP (Combined Heat and Power). Wraz ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym należy przedstawić opinię akredytowanej jednostki sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla danej jednostki kogeneracji. Opinia taka ma na celu sprawdzenie i stwierdzenie prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę premii.

Zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązek dotyczy wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do otrzymania premii:
   - gwarantowanej (PG);
   - gwarantowanej indywidualnej (PGI);
   - kogeneracyjnej (PK);
   - kogeneracyjnej indywidualnej (PKI), a także
uczestniczących w systemie wsparcia w formie gwarancji pochodzenia CHP (GPCHP).

Więcej informacji odnośnie wymagań sprawowania można znaleźć na stronie URE.

Dokumentacja – wnioski i regulaminy

Aktualny system wsparcia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

Przedsiębiorstwa chcące podnieść swoją konkurencyjność i efektywność energetyczną mogą skorzystać z technologi kogeneracji – czyli procesu, w którym równocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Implementacja technologii kogeneracji przynosi przedsiębiorstwom istotne korzyści ekonomiczne i ekologiczne, dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

W ramach programu wspierane są zakłady kogeneracji podłączone do sieci ciepłowniczych w Polsce. Program ma roczny budżet w wysokości 500 mln euro i obowiązuje do 31 grudnia 2028 r. Wsparcie przyznawane jest na budowę nowych i modernizację istniejących zakładów wysokosprawnej kogeneracji, jak również na istniejące wysokosprawne zakłady kogeneracji wykorzystujące gaz.

Zakłady wysokosprawnej kogeneracji korzystające z programu otrzymają wsparcie w postaci premii dopłacanej do ceny rynkowej („premia kogeneracyjna”). Poziom premii kogeneracyjnej ustalany jest w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji lub, w wyjątkowych i bardzo wyraźnie określonych przypadkach, określany administracyjnie na poziomie pokrywającym różnicę między kosztami wytworzenia energii a ceną rynkową energii elektrycznej. Premia kogeneracyjna jest przyznawana do czasu pełnej amortyzacji objętej wsparciem instalacji, na maksymalny okres 15 lat.

Polski program kogeneracji ma przyczynić się do efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2, zgodnie z celami UE związanymi ze środowiskiem i ze zmianą klimatu.

Więcej informacji odnośnie informacji energii z kogeneracji można uzyskać na stronie URE.

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail