Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Skargi i odwołania

Informacja o sposobie postępowania ze skargami i odwołaniami

Skargi i odwołania można zgłaszać w dowolnej formie np. pisemnie na adres Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie (COCH) lub pocztą elektroniczną na adres: coch@coch.pl.

Każda skarga oraz odwołanie dotyczące działalności, za które odpowiedzialna jest COCH jest  rozpatrywana przez osoby niezaangażowane w działania związane ze skargą lub odwołaniem.

COCH nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec składającego skargę/odwołanie.

COCH zbiera i weryfikuje wszystkie informacje niezbędne do walidacji odwołania lub skargi.

COCH rozróżnia skargi dotyczące działalności COCH oraz skargi dotyczące certyfikowanego klienta.

Skargi dotyczące działalności COCH rozpatrywane są w terminie 30 dni od wpłynięcia, natomiast dotyczące certyfikowanego klienta w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia. Gdy rozpatrzenie skargi w tych terminach nie jest możliwe, COCH informuje o podjętych działaniach i przybliżonym terminie rozpatrzenia skargi.

Jeśli jest to możliwe COCH:

  1. potwierdza przyjęcie skargi,
  2. przekazuje sprawozdanie z przebiegu rozpatrywania skargi oraz informację o wyniku rozpatrzenia skargi.

W przypadku wpłynięcia skargi dotyczącej certyfikowanego klienta COCH:

  1. pisemnie informuje certyfikowanego klienta o wpłynięciu skargi,
  2. po określeniu sposobu rozpatrzenia skargi, przekazuje pisemną informację do składającego skargę oraz do certyfikowanego klienta o sposobie rozpatrzenia skargi,
  3. sprawdza, czy certyfikowany klient przeprowadził korekcję lub podjął działania korygujące i zapobiegawcze będące efektem rozpatrzenia skargi, a następnie pisemnie powiadamia składającego skargę o podjętych działaniach,
  4. uzgadnia z certyfikowanym klientem i składającym skargę, czy i jeśli tak, to w jakim stopniu przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości.

Jeżeli zgłaszający skargę nie akceptuje jej rozstrzygnięcia, może skierować skargę bezpośrednio do Dyrektora Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie.

 

Klient może zgłosić odwołanie od decyzji COCH w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołania rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Gdy rozpatrzenie odwołania w tym terminie nie jest możliwe, COCH informuje o podjętych działaniach i przybliżonym terminie rozpatrzenia odwołania.