Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Znak KEYMARK dla pomp ciepła – Heat Pump KEYMARK

Certyfikacja wyrobów – informacje ogólne

Nasze Laboratorium badawcze oraz niezależna Jednostka kontrolująca i certyfikująca posiadają możliwość wykonania niezbędnych badań, jak i weryfikacji, nadania znaku i kontroli fabrycznej produktów rozpoznawanych znakiem KEYMARK.

KEYMARK to europejski znak certyfikacji potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia konsumentowi realną wartość dodatkową: sprawdzone i poświadczone przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości.

Produkt może być oznaczony KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez neutralną, niezależną i kompetentną jednostkę. Inspekcja fabryczna oraz Wstępne Badania Typu (ITT), poza regularnymi przeglądami, stanowią istotny element procedury nadania KEYMARK. Znak Heat Pump KEYMARK przyznany w jednym kraju będzie respektowany we wszystkich krajach nim objętych.

Droga certyfikacji wygląda następująco:

Wymierne korzyści dla producentów i dystrybutorów:

- Niższe koszty testów, inspekcji i certyfikacji

- Łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego

- Zwiększone zaufanie konsumentów

- Certyfikowana jakość produktu

- Zwiększone możliwości sprzedaży

- Poprawa wizerunku firmy

 

Testowanie i ocena:

Pompa ciepła z certyfikatem "KEYMARK" została pomyślnie przetestowana przez niezależne laboratorium badawcze zatwierdzone przez COCH. Dla takiego produktu oceniona została zgodność z odpowiednimi normami europejskimi i systemem certyfikacji KEYMARK.

Po pozytywnym wyniku oceny COCH wystawia certyfikat ważny przez 10 lat.

Na wniosek certyfikat może zostać przedłużony w razie potrzeby, pod warunkiem, że kontrola zewnętrzna w postaci corocznej kontroli zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz badanie kontrolne wyrobów zostały pomyślnie przeprowadzone co dwa lata.

 

Szczegóły i procedury certyfikacji są określone w specjalnym europejskim schemacie certyfikacji, który został opracowany wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła (EHPA) i innymi europejskimi organami certyfikującymi. Współpraca ta zapewnia możliwie największą akceptację, przejrzystość i zbywalność certyfikacji KEYMARK pomp ciepła w Europie.

Testy i certyfikacja zawierają następujące europejskie normy i dyrektywy:

EN 14511-1 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja”
EN 14511-2 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 2: Warunki badania”
EN 14511-3 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 3: Metody badań”
EN 14511-4 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Część 4: Wymagania eksploatacyjne, oznakowanie i instrukcje”
EN 14825 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Testowanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej”
EN 15879-1 „Testowanie i ocena pomp ciepła sprzężonych z gruntem z bezpośrednim wymiennikiem ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i / lub chłodzenia pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła z bezpośrednim wymiennikiem na wodę”
EN 12102 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Pomiar hałasu w powietrzu - Określanie poziomu mocy akustycznej”
EN 12309 „Gazowe urządzenia sorpcyjne do ogrzewania i / lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym netto nieprzekraczającym 70 kW - Część 1: Terminy i definicje”
EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie - Badania i wymagania dotyczące znakowania jednostek ciepłej wody użytkowej”
Rozporządzenie (UE) nr 813/2013 w sprawie przyjaznego dla środowiska projektowania (ekoprojektu) urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i kombinowanych urządzeń grzewczych.
Rozporządzenie (UE) nr 814/2013 w sprawie ekologicznego projektowania (ekoprojektu) podgrzewaczy wody i zbiorników ciepłej wody.

Lista typów produktów, które mogą być certyfikowane zgodnie z procedurami programu to:

  • ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła dostarczające ciepło do wodnych systemów centralnego ogrzewania do celów ogrzewania pomieszczeń;
  • wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła dostarczające ciepło do systemów centralnego ogrzewania opartych na wodzie do celów ogrzewania pomieszczeń oraz ciepła do dostarczania ciepłej wody pitnej i użytkowej;
  • podgrzewacze wody z pompą ciepła, które służą do dostarczania ciepłej wody użytkowej i użytkowej;
  • urządzenia o pojemności cieplnej do 400kW.

Dodatkowo jako odpowiedź na zapotrzebowanie i rozwój rynku pomp ciepła certyfikacja została rozszerzona o odpowiednie przepisy i procedury badania dla:

  • pomp ciepła typu powietrze/powietrze i klimatyzatory ≤ 12 kW (2017 rok);
  • gazowych pompy ciepła, hybrydowych pompy ciepła i hybrydowych wielofunkcyjnych pomp ciepła (2019 rok).
 

Dokumentacja programu

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail