Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badanie pomp ciepła PN-EN 14511, 16147 COP, SCOP

Badania pomp ciepła

Pompa ciepła według definicji podanej w normie PN-EN 14511-1 jest to zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania ciepła.

Wykonywane w COCH badania pomp ciepła objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Krajowy rynek pomp ciepła odnotowuje wieloletni wzrost. Wobec dużego zainteresowania inwestorów istnieje duże prawdopodobieństwo, iż trend ten utrzyma się również w kolejnych latach.

Obserwuje się obecnie następujące tendencje:
 • Dominującym dolnym źródłem dla pomp ciepła jest i w najbliższej przyszłości pozostanie powietrze;
 • Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku pomp ciepła są pompy dedykowane do ciepłej wody użytkowej (w kategorii tej odnotowuje się wzrosty dwucyfrowe);
 • Wzrasta zainteresowanie pompami ciepła dużych mocy, o zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i ciepłowniczych. Pompy te zwykle wykorzystują energię geotermalną lub hydrotermalną.
 
Ze względów normalizacyjnych rozróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła:
 • pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń -CO (PN-EN 14511);
 • pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej – CWU (PN-EN 16147);
 • pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie) /woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń -CO (PN-EN 15879).

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie wychodząc naprzeciw tym tendencjom wykonuje certyfikowane badania pomp ciepła pracujących w systemach powietrze/woda, woda/woda, ziębiwo/woda, bezpośrednie odparowanie czynnika ziębniczego/woda. Badania przeprowadzane są w celu ustalenia charakterystyk energetycznych i eksploatacyjnych dla urządzeń wytwarzanych fabrycznie ze skraplaczami integralnymi lub oddzielnymi, urządzeń wytwarzanych fabrycznie o wydajności stałej lub regulowanej w dowolny sposób, urządzeń zblokowanych autonomicznych oraz urządzeń zblokowanych dwu i wieloczęściowych.

 
applicationHeatPumps
1. Badania przeprowadzane są w celu ustalenia charakterystyk energetycznych

1.1 Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń wg normy PN-EN 14511:

 • Wydajność grzewcza / ziębnicza,
 • Moc pobierana elektryczna,
 • Wskaźnik efektywności grzania COP
 • Wskaźnik efektywności ziębienia EER

1.22 Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania pomieszczeń wg normy PN-EN 15879-1:

 • Wydajność grzewcza / ziębnicza
 • Moc pobierana elektryczna,
 • Wskaźnik efektywności grzania COP
 • Wskaźnik efektywności ziębienia EER

1.3 Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wg normy PN-EN 16147):

 • Okres nagrzewania,
 • Wyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy,
 • Wyznaczanie energii użytecznej,
 • Wyznaczanie wskaźnika efektywności COP,
 • Zużycie energii elektrycznej,
 • Wyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej.
 • Wyznaczenia wskaźnika sezonowej efektywności grzania SCOPDHW,
 • Wyznaczenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs;

Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej to według normy PN-EN 16147 pompa ciepła zdefiniowana w normie PN-EN 14511-1, przyłączona do zasobnika ciepłej wody lub z wbudowanym takim zasobnikiem.

1.4 Badania pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej wg normy PN-EN 14825 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r., Rozporządzenia Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

 • Wydajność grzewcza w warunkach częściowego obciążenia
 • Wyznaczenie wskaźnika sezonowej efektywności grzania SCOP,
 • Wyznaczenie sezonowej efektywności energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs,
 • Wyznaczenia wskaźnika sezonowej efektywności ziębienia SEER
2. Badania eksploatacyjne pomp ciepła

zgodnie z wymaganiami PN-EN 14511-4

 • Badanie zakresu zastosowania określonego przez producenta
 • Badanie przy zamknięciu przepływu czynników przekazujących ciepło
 • Badanie przy całkowitej awarii zasilania energią elektryczną
 • Sprawdzenie systemu odszraniania
 • Ocena odprowadzenia skroplin i próba pocenia się obudowy
3. Badania szczelności i wytrzymałości instalacji pomp ciepła
 • Badania według norm PN-EN 378-2, PN-EN 14276-1, PN-EN 14276-2
 • Badania do oceny zgodności z dyrektywą PED

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. jest jednostką notyfikowana w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE. Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską – 1462

4. Badania akustyczne i hałasu

Badania akustyczne stanowią uzupełnienie oferty kompleksowych badań urządzeń chłodniczych i pomp ciepła (m.in. badania dla uzyskania europejskiego znaku jakości KEYMARK). Wykonujemy pomiary poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką A, a także wyznaczamy poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A w wybranych warunkach pomiarowych określonych w normach PN-EN 12102-1:2018-03 (jako jedyni w Polsce), PN-EN 12102-2:2019-06, PN-EN ISO 3744:2011 oraz PN-EN ISO 3746:2011.

Akredytowane badania odnoszą się do pomiarów dla urządzeń takich jak: klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami, podgrzewacze wody pompą ciepła oraz innych maszyn i urządzeń.

5. Badania bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego – pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

Badania te stanowią dopełnienie oferty badań urządzeń takich jak elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze.

Badania te koncentrują się na określeniu i ocenie cech urządzenia celem zaklasyfikowania go jako urządzenie bezpieczne do użytkowania. Składają się na to badania sprawdzające pracę urządzenia w warunkach kontrolowanych oraz warunkach nienormalnych z przeciążeniem silnika sprężarki i wentylatora, oraz obwodów elektrycznych. Dodatkowo ocenie podlegają m.in. wytrzymałość mechaniczna, odporność na wysoką temperaturę, zastosowanie części składowych, prawidłowość połączeń uziemiających.

6. Znak KEYMARK dla pomp ciepła – HP KEYMARK

Nasze Laboratorium badawcze oraz niezależna Jednostka kontrolująca i certyfikująca posiadają możliwość wykonania niezbędnych badań, jak i weryfikacji, nadania znaku i kontroli fabrycznej produktów rozpoznawanych znakiem KEYMARK .

KEYMARK to europejski znak certyfikacji potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia konsumentowi realną wartość dodatkową: sprawdzone i poświadczone przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości.

Produkt może być oznaczony KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez neutralną, niezależną i kompetentną jednostkę. Inspekcja fabryczna oraz Wstępne Badania Typu (ITT), poza regularnymi przeglądami, stanowią istotny element procedury nadania KEYMARK . Znak Heat Pump KEYMARK przyznany w jednym kraju będzie respektowany we wszystkich krajach nim objętych.

7. Inne badania

Laboratorium wykonuje również inne nietypowe badania np. w komorach termo – klimatycznych lub inne w ramach dostępnych możliwości badawczych, możliwe jest też projektowanie i wykonanie nowych stanowisk badawczych dla potrzeb konkretnych badań, zgodnie z ustaleniami z klientem.

 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131
 • laboratorium@coch.pl

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne