Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

F-GAZY egzamin

Egzamin F-GAZY – zdobądź certyfikat!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe informacje o egzaminie F-GAZOWYM w COCH:

Dział Certyfikacji Personelu COCH uzyskał status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/12/0001/16) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji, lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-GAZOWE), zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 r., poz. 1567).

Egzamin F-GAZOWY dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Stanowi możliwość uzyskania rozpoznawanych w Unii Europejskiej certyfikowanych umiejętności związanych z pracą z czynnikami F-GAZOWYMI.

Szkolenie f-gazowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Uprawnienia są niezbędne, jeśli pracujesz w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej i musisz obsługiwać, instalować, konserwować, uruchamiać, pracować z produktami lub urządzeniami zawierającymi gazy fluorowane (F-Gaz) i inne substancje zubożające warstwę ozonową, a także dokonywać ich zakupu.

Tak. Kurs przygotowuje do egzaminu umożliwiającego uzyskanie "Certyfikatu F-gazowego " o charakterze międzynarodowym uznawanym w krajach EU

Informacje szczegółowe:

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia egzaminu:
 • Czas trwania – 1 dzień
 • Egzamin realizowany jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie
Rejestracja na egzamin:
 • Przystąpić do egzaminu można codziennie zgodnie z harmonogramem.
 • Warunkiem organizacji egzaminu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przynajmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Przebieg postępowania:
1. Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu.

Na formularzu wniosku należy określić (wybrać) jedną z kategorii:

Kategoria I

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Kategoria II

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych, lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Kategoria III

a) odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach.

Kategoria IV

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

2. Egzamin

 • Egzamin pisemny (teoretyczny)
  Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań. Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
 • Egzamin praktyczny
  Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

Jeżeli uczestnik odbywa szkolenie w COCH, egzamin przeprowadza jednostka zewnętrzna – WEiP AGH.

3. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

4. Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWY)

Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-GAZOWE) pełni Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWE) może uzyskać osoba, która:

  • jest pełnoletnia,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWE) jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • adres wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

  • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel,
  • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

Jakie są koszty egzaminu?:

Dane dotyczące płatności opisane są poniżej.

 1. Przedpłatę należy dokonać w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem egzaminu;
 2. Płatność za EGZAMIN 400 zł netto należy dokonać na konto:
  (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

  Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
  AGH NIP: 675-000-19-23
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Numer rachunku:  03 1240 6292 1111 0011 2126 2636 ( B 327 ) Bank Pekao S.A. Kraków
  W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin”, dane firmy, imię i nazwisko uczestnika.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu) przed przystąpieniem do egzaminu.

Zadzwoń lub napisz!

mgr inż. Łukasz Jurasz

+48 667 600 732

Zadzwoń, by się zarejestrować lub dowiedzieć więcej o szkoleniach!

Wolisz napisać maila? Czekamy na wiadomość!

Formularz rejestracyjny

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby zarezerwować miejsce na szkolenie!

Formularz kontaktowy

Napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!